Politica de confidențialitate

  1. Entitate abilitată (Operatorul) și contact
  2. Ce sunt datele cu caracter personal
  3. Cum vă utilizăm datele dumneavoastră
  4. Exprimarea acordului, drepturile persoanei vizate
  5. Modificarea prezentelor informații privind protecția datelor

Introducere

Având în vedere intrarea în vigoare la data de 25 mai 2018 a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de arogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (denumit în continuare „Regulamentul”) Uniunea Salvați România (denumită în continuare “USR”) se obligă să respecte principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate și obligațiile ce îi revin în baza Regulamentului, precum și drepturile persoanelor vizate prevăzute de Regulament. În acest sens Uniunea Salvați România pune la dispoziția Dvs. prezenta informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal colectate pe acest website.

Acest site promovează inițiativa cetățenească de modificare a Constituției României “Fără Penali în funcții publice”, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 255 din 22 martie 2018. Această iniţiativă cetăţenească este promovată de USR pe următoarele domenii:

Toate datele cu caracter personal referitoare la această iniţiativă colectate pe site şi prin completarea listei de susţinători sunt prelucrate de către comitetul de iniţiativă şi USR.

USR şi comitetul de iniţiativă vă informează, prin prezenta secţiune, cu privire la faptul că protecția sferei private și a drepturilor personale fundamentale ale membrilor, voluntarilor şi simpatizanţilor noștri la accesarea site-ului nostru de web are o semnificație fundamentală în scopul dezvoltării unei relaţii de colaborare bazată pe încredere. Dacă vizitați acest site, datele cu caracter personal sunt colectate și utilizate într-o proporție redusă. Cu această declarație privind protecția datelor vrem să reliefăm și să explicăm angajamentul nostru pentru o gestionare sigură și fiabilă a acestor date, despre cum anume utilizăm datele cu caracter personal ale vizitatorilor noștri. Respectăm cele mai stricte prevederi ale legislației de protecție a datelor în vigoare. Securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră este deosebit de importantă pentru noi. De aceea, ca principiu fundamental, informațiile Dvs. nu sunt niciodată vândute și nici închiriate de către USR către terţe persoane. Comunicăm datele dumneavoastră cu caracter personal, unor terțe persoane, numai în cazul unei obligaţii legale ce ne incumbă, astfel cum aceasta sunt prevăzute la punctul 3. Totalitatea persoanelor din cadrul USR care procesează datele Dvs. cu caracter personal sunt obligate contractual să trateze datele dumneavoastră în mod confidențial și a le prelucra numai în limitele atribuţiilor pe care le au.

În cadrul prezentei declarații privind protecția datelor vrem să vă informăm despre gestionarea datelor dumneavoastră, pe cuprinsul acestui site.

1. Entitate abilitată (Operatorul) și contact

Dacă aveți întrebări despre protecția datelor, vreți să vă exercitați drepturile sau pretențiile privind datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să vă adresați:

2. Ce sunt datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal sunt acele date ce pot fi asociate unei persoane. Conform Regulamentului sunt considerate date cu caracter personal, spre exemplu, date precum numele, adresa, adresa de e-mail şi numărul de telefon. De asemenea există categorii de informaţii tehnice, precum adresa de IP, de exemplu, care în cazuri specifice pot reprezenta date cu caracter personal.

Având în vedere aspectele menţionate în paragraful anterior, vă informăm cu privire la faptul că din motive tehnice, se colectează automat la vizitarea acestui site de web date specifice, ca de ex. adresa IP, pe care furnizorul dumneavoastră de servicii internet o atribuie computerului dumneavoastră cu ocazia conectării la internet sau informații despre pagina de internet de pe care ați accesat oferta noastră sau browser-ul de internet pe care îl utilizați (informații tehnice).

Aceste informații tehnice pot reprezenta în cazuri individuale izolate și date cu caracter personal. De regulă utilizăm informațiile tehnice în majoritatea cazurilor uzuale numai în măsura în care acestea sunt necesare din motive tehnice pentru operarea site-ului nostru de web și protecția acesteia împotriva atacurilor și abuzurilor precum și pseudonimizat sau anonimizat în scopuri statistice.

3. Cum vă utilizăm datele dumneavoastră. Scopul prelucrării

Utilizăm datele dumneavoastră numai în conformitate cu prevederile legale aplicabile și cu prezentele indicații privind protecția datelor, pentru a putea ţine legătura cu Dvs. şi a vă informa cu privire la inițiativa cetățenească de modificare a Constituției României “Fără Penali în funcții publice”, precum și cu privire la proiectele, evenimentele şi acţiunile prezente și viitoare ale USR.

a. Datele colectate pentru susținerea inițiativei cetățenești "Fără Penali în funcții publice"

Pentru inițiativa cetățenească de modificare a Constituției României “Fără Penali în funcții publice”, datele Dvs. cu caracter personal sunt colectate, stocate, arhivate, prelucrate și transmise către autoritățile competente (Primării din România, Camera competentă a Parlamentului și Curtea Constituțională a României) de către USR conform obligațiilor legale ce îi incumbă în temeiul Legii nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni, respectiv articolele 2, 4, 5 și 6 din lege.

Prelucrarea acestor date cu caracter personal se face cu respectarea principiului legalității în temeiul art. 6 alin. (1) litera a) și c) din Regulamentul 2016/679.

În temeiul art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulament, prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii obligației legale impuse USR, pentru promovarea propunerii legislative, de către art. 4 alin. (2) din Legea nr. 189/1999 conform căruia: "Listele de susţinători se întocmesc cu respectarea organizării administrativ-teritoriale a ţării şi cuprind: denumirea propunerii legislative ce face obiectul iniţiativei şi identificarea Monitorului Oficial al României, Partea I, în care aceasta a fost publicată, judeţul şi localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa susţinătorii; numele, prenumele şi domiciliul susţinătorilor, menţionarea actului de identitate şi a codului numeric personal; semnăturile susţinătorilor.""

În temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulament, prin semnarea listei de susținători persoana vizată își dă consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru susținerea inițiativei cetățenești de modificare a Constituției României "Fără Penali în funcții publice".

Prelucrările datelor dumneavoastră care depășesc cadrul menționat anterior sunt efectuate de către noi numai cu acordul dumneavoastră sau vom utiliza datele numai sub formă pseudonimizată sau anonimizată. In cazul in care USR dorește să prelucreze datele Dvs. cu caracter personal in alte scopuri, decât cele arătate mai sus, veți fi informat solicitându-vi-se în mod expres consimțământul pentru noul scop de prelucrare. Nicio dată cu caracter personal nu va fi prelucrată în alte scopuri, decât după obținerea consimțământului.

Pentru informarea Dvs. necesităm de regulă, ca principiu de bază, următoarele date:

Aceste date sunt colectate și prelucrate de USR, doar în cazul în care decideți să semnați inițiativa cetățenească, downloadând de pe site lista de susținători și completând-o corespunzător.

În ceea ce privește datele cu caracter personal colectate în vederea susținerii inițiativei cetățenești de modificare a Constituției României “Fără Penali în funcții publice”, prin completarea și semnarea listei de susținători de către persoana vizată, USR arată că va stoca aceste date cu caracter personal (de pe listele de susținători) pe perioada necesară parcurgerii procedurii de exercitare a inițiativei legislative de către cetățeni, astfel cum aceasta este prevăzută de Legea nr. 189/1999, cu privire la toate etapele specifice: promovarea propunerii legislative, atestarea listelor de susținători, înregistrarea propunerii legislative. Având în vedere faptul că procedura, sus-menționată, nu are o durată determinată de lege, în conformitatea cu prevederile art. 13 alin. (2) lit. a) din Regulament, am indicat criteriile utilizate pentru a putea fi stabilită perioada de stocare a datelor cu caracter personal colectate cu acest scop. După înregistrarea propunerii legislative la Camera competentă a Parlamentului, conform art. 6 din Legea nr. 189/1999, USR nu va mai păstra/stoca copii ale listelor de susținători, acestea fiind depuse în original și copie la Camera competentă a Parlamentului.

b. Datele colectate implicit pe site

Dacă vizitați acest site sunt memorate în mod standard, pe cuprinsul fișierelor tip protocol, așa-numitele Logfiles:

Datele Logfiles sunt memorate de către noi pentru o perioadă de 7 zile ca măsură tehnică preventivă de protecție a sistemelor de prelucrare a datelor împotriva accesărilor neautorizate. Datele sunt salvate în backup doar pentru restaurări în caz de probleme tehnice sau de securitate.

Noi menținem în permanență măsuri tehnice și organizatorice actualizate și testate continuu pentru garantarea securității datelor, în special pentru protecția datelor dumneavoastră din decursul transmisiei datelor precum și împotriva luării la cunoștință de către terți.

Utilizarea cookies: Pe site-ul nostru de web utilizăm așa-numite cookies. Cookies sunt fișiere de text care ne permit să configurăm vizita dumneavoastră pe site-ul nostru de web. Acestea includ de ex. presetări pentru redarea site-ului nostru de web. Aceste cookies sunt temporar memorate pe computerul dumneavoastră și transmise către servere. Puteți vizualiza și șterge cookies memorate pe computerul dumneavoastră și să controlați gestionarea cookies la nivel general prin intermediul setărilor browser-ului dumneavoastră de internet. Puteți obține informații mai detaliate în acest sens de la producător sau în cadrul funcției de ajutor a browser-ului dumneavoastră de internet. Vă rugăm să aveți în vedere că funcționalitățile acestui site pot fi indisponibile sau cu disponibilitate limitată dacă nu permiteți cookies.

4. Exprimarea acordului, drepturile persoanei vizate

Puteți refuza oricând o utilizare a datelor dumneavoastră în scopuri publicitare, de cercetare a pieței și sondare a opiniei sau să vă exprimați dezacordul privind utilizarea pe viitor a datelor dumneavoastră. Puteți să ne transmiteți refuzul sau dezacordul prin e-mail la adresa de mail: dpo@usr.ro. În măsura în care primiți prin e-mail materiale publicitare și de marketing (ex. newsletter) din partea noastră, puteți să vă exercitați dreptul de opoziţie sau de ştergere urmând indicațiile din respectivul email. Vă rugăm să aveți înțelegere pentru faptul că implementarea refuzului/retragerii dumneavoastră din sistemele noastre s-ar putea să necesite un anume interval de timp și să mai primiți pe durata acestuia în continuare și alte mesaje din partea noastră. Termenul de soluționare al cererii Dvs. va fi de 30 de zile calendaristice. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor. USR în calitate de operator vă va informa cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând și motivele întârzierii. În măsura în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal aveți astfel drept la informare privind scopurile prelucrării, categoriile datelor cu caracter personal prelucrate, destinatarul acestor date cu caracter personal, durata stocării, drepturile care vi se cuvin, proveniența datelor cu caracter personal precum și existența unei metode automatizate de luare a deciziilor. Această informare este gratuită.

Sunteți îndreptățit să solicitați rectificarea datelor cu caracter personal eronate sau incomplete care vă privesc. Aveți drepturi să solicitați ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc în măsura în care prelucrarea datelor a avut loc în mod ilicit și nu există obligații juridice de partea noastră care să contravină unei ștergeri.

Sunteți îndreptățit să solicitați restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră, după cum consideraţi necesar.

Sunteți îndreptățit să solicitați transmiterea datelor dumneavoastră, pe care ni le-ați pus la dispoziție într-un format bine structurat, uzual și lizibil în mod automatizat. Aveți dreptul la portabilitatea datelor, ceea ce presupune ca datele cu caracter personal să fie transmise de noi direct către un alt operator, în măsura în care va fi posibil din punct de vedere tehnic.

Aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania dacă v-au fost încălcate drepturile cuvenite în raport cu protecția datelor.

5. Modificarea prezentelor informații privind protecția datelor

Vrând să respectăm întocmai legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal precum şi să nu aducem atingere drepturilor Dvs. recunoscute de lege, pot deveni necesare actualizări ale prezentelor informații privind protecția datelor. De aceea vă recomandăm să vă informați periodic despre modificările din cadrul prezentei secțiuni a site-ului.

Status actualizare mai 2018